STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących” została ustanowiona przez Fundatorów wymienionych w załączniku nr 1 do Statutu.
 2. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących zwana dalej „Fundacją” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz.U.Nr 21, poz.97/ oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Terenem działania Fundacji dla realizacji jej celów statutowych jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym za­służonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§5           

Celem Fundacji jest:

 1. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, niewidomym i słabowidzącym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży w zakresie:
  1. ochrony i promocji zdrowia,
  2. leczenia zachowawczego i chirurgicznego,
  3. uzyskiwania wspomagających urządzeń optycznych,
  4. rehabilitacji indywidualnej, zawodowej i społecznej,
  5. rozwoju talentu osób uzdolnionych plastycznie i muzycznie,
  6. nauki, oświaty, edukacji i wychowania,
  7. promocji kultury fizycznej, wypoczynku, rekreacji, sportu i turystyki,
  8. organizacji doskonalenia zawodowego,
  9. pomocy społecznej i popierania wszelkich działań zmierzających do stworzenia jak najlepszych warunków dla realizacji wyżej wymienionych celów.
 2. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy.
 3. Promowanie i wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących.
 4. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin.
 5. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących.
 6. Przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom niepełnosprawnym, niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji, rehabilitacji, integracji społecznej.
 7. Działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących.

§6

Cele wymienione w § 5 Statutu Fundacja realizuje m.in. przez:

 1. Działalność wystawienniczą i wydawniczą,
 2. Organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych i poradni specjalistycznych,
 3. Organizację kursów dla nauczycieli, rodziców i opiekunów inwalidów wzroku w zakresie edukacji tyflopedagogicznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej , jak też doskonalenia zawodowego,
 4. Organizację szkoleń, kongresów i targów,
 5. Organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz najnowszych rozwiązań informatycznych i technicznych,
 6. Organizowanie koncertów, warsztatów choreograficznych i występów baletowych,
 7. Organizowanie warsztatów i przedstawień teatralnych,
 8. Promocję i organizację zajęć, imprez i zawodów sportowych,
 9. Organizację wyjazdów, ekspedycji i wypraw,
 10. Działalność związaną z promocją i ochroną zdrowia,
 11. Promocję i organizację wolontariatu,
 12. Całodobową opiekę wychowawczą dla dzieci i młodzieży, pomoc społeczną pozostałą z zakwaterowaniem,
 13. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów specjalistycznych i ogólno usprawniających, turnusów i wyjazdów wakacyjnych oraz innych form sezonowego wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji.

§7

Dla realizacji celów określonych w § 5 Fundacja gromadzi środki finansowe i zasoby materialne, w tym również poprzez prowadzenie działalności odpłatnej.

§8

Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami statutowymi Fundacji.

§9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć własne zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, powoływać oddziały, filie i przedsiębiorstwa, a także zakładać spółki lub nabywać udziały/akcje/w spółkach.

Rozdział III. Majątek i dochody

§10

 1. Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski oraz wpływy uzyskiwane przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski stanowi kwota 154,10 złotych (przed denominacją 1.541.000,00 zł).
 3. Wpływami Fundacji są:
  1. środki przekazane przez fundatorów niezależnie od kwoty wymienionej w ust.2,
  2. odsetki bankowe od funduszu założycielskiego,
  3. spadki, zapisy i darowizny zarówno w złotych polskich jak i w dewizach wnoszone przez osoby fizyczne i prawne z kraju i z zagranicy,
  4. wpływy ze zbiórek i imprez publicznych,
  5. dochody z prowadzonej działalności artystycznej i kulturalnej, np. z koncertów, wystaw, wydawnictw okolicznościowych, loterii itp.,
  6. dochody z imprez publicznych mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem, dla którego je zorganizowano.
 4. Majątek i dochody Fundacji przeznacza się na realizację celów określonych w Statucie zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków władz Fundacji.
 5. W Fundacji obowiązuje zakaz:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§11

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości
 2. Roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe ze swej działalności Fundacja podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty.
Rozdział IV. Władze Fundacji

§12

 1. Władzami Fundacji są:
  1. Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej Zgromadzeniem,
  2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
  3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Członkom władz Fundacji przysługuje prawo zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w tym kosztów dojazdów lokalnych, noclegów, podróży oraz diet.
Zgromadzenie

§13

 1. Zgromadzenie tworzą wszyscy Fundatorzy założyciele wymienieni w załączniku, o którym mowa w § 1 Statutu.
 2. W skład Zgromadzenia wchodzą również osoby fizyczne i prawne wybrane przez Fundatorów, które przekażą na rzecz Fundacji znaczne wartości majątkowe.
 3. Osoby prawne wchodzące w skład Zgromadzenia reprezentowane są przez pełnomocników ustanowionych przez właściwe organy tych osób.
 4. Osoby fizyczne wchodzące w skład Zgromadzenia uczestniczą w zgromadzeniu osobiście lub są reprezentowane przez swych pełnomocników ustanowionych w formie pisemnej.

§14

Do zakresu działania Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie kierunków działania Fundacji,
 2. Rekomendacja osób do Rady,
 3. Ustanawianie i przyznawanie tytułów, odznaczeń i medali honorowych Fundacji,
 4. Rozpatrywanie sprawozdań Rady,
 5. Uchwalanie regulaminu Zgromadzenia.

§15

 1. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Jedynie w sprawach organizacyjnych uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów.

§16

 1. Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd dla rozpatrzenia określonych spraw.
 2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie także na żądanie Rady lub 1/5 ogólnej liczby członków Zgromadzenia.
Rada

§17

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. W skład Rady wchodzi 2-10 członków.
 3. Członków Rady powołuje swą decyzją Rada na czas nieoznaczony.
 4. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia skła­du Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. Ustępujący członkowie Rady mogą być ponownie powołani w jej skład.
 6. W uzasadnionych przypadkach członek Rady może zostać decyzją Rady
  odwołany z jej składu.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§18

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości pisemnie na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego/cych/ i Sekretarza/-y/. Osoby te stanowią Prezydium Rady.
 5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§19

 1. Do zakresu działania Rady należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Rady,
  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  3. przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz ocena rocznych sprawozdań finansowych,
  4. sprawowanie kontroli finansowej Zarządu, wnioskowanie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu,
  5. przeprowadzanie 1 raz w roku kontroli prawidłowości gospodarki finansowej i prowadzenia ksiąg rachunkowych Fundacji, stanu kasy, rachunku bankowego, stanu inwentarza itp., oraz sporządzanie stosownych protokołów,
  6. opiniowanie programów działalności Fundacji,
  7. przedkładanie wniosków w sprawach kierunków rozwoju i działalności Fundacji,
  8. opiniowanie zasad wykorzystania funduszy przeznaczonych na realizację statutowych celów Fundacji,
  9. przedstawianie opinii w sprawach wnoszonych pod obrady przez Zarząd,
  10. ustanawianie i przyznawanie tytułów, odznaczeń i medali honorowych Fundacji,
  11. uchwalanie regulaminu Rady,
  12. uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
  13. podejmowanie uchwał o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§20

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
  W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Rada może z własnej inicjatywy lub na wniosek Zgromadzenia czy Zarządu powoływać stałe lub doraźne komisje i zespoły problemowe.
 3. W skład komisji i zespołów mogą być również powoływane osoby nie będące członkami Rady ani fundatorami /pełnomocnikami fundatorów/.
 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.
Zarząd

§21

 1. Zarząd składa się z 1-5 osób powoływanych przez Radę na czas nieoznaczony.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa/ów/ i Sekretarza/-y/.
 3. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje jej działalnością we wszystkich jej zakresach.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  3. realizacja celów statutowych,
  4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  5. sporządzanie regulaminów,
  6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  8. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
   ustalanie wielkości zatrudnienia, zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, w tym także Zarządu,
  9. ustanawianie i przyznawanie certyfikatów, tytułów, odznaczeń i medali honorowych Fundacji,
  10. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu Fundacji,
  11. składanie wniosku do Rady o połączenie z inną Fundacją,
  12. składanie wniosku do Rady o likwidację Fundacji,
 5. Zarząd tworzy i likwiduje zakłady Fundacji, określa regulaminy ich działania oraz powołuje i odwołuje kierowników tych zakładów.
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są samodzielnie
  Prezes i osoby pełniące funkcję Wiceprezesów albo dwaj łącznie działający
  Członkowie Zarządu.
 7. (uchylony)
 8. Zarząd może ustanawiać prokurentów i pełnomocników do prowadzenia zakładów lub dokonywania czynności szczególnych.
 9. Członkowie Zarządu za pełnienie swoich funkcji mogą pobierać wynagrodzenie, uzależnione od wyników działania Fundacji.
 10. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami w Fundacji.

§22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości pisemnie na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Każdy członek Zarządu może wskazać pisemnym pełnomocnictwem osobę upoważnioną, która w przypadku jego nieobecności będzie zastępować go na równych prawach podczas posiedzenia Zarządu. Osobą upoważnioną nie może być pracownik Fundacji. Pełnomocnictwo przedkłada się prowadzącemu posiedzenie który załącza je do protokołu.
Rozdział V. Postanowienia końcowe

§23

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§24

 1. Fundatorzy wchodzący w skład Zgromadzenia mogą przekazać na rzecz innej osoby prawnej lub fizycznej wszelkie uprawnienia przysługujące im zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w wypadku postawienia w stan likwidacji osób prawnych będących Fundatorami.

§25

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§26

Wniosek do Rady sprawie połączenia z inną Fundacją lub o likwidację Fundacji sporządza Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia uchwałą Rady.

§27

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przekazany mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§28

Statut sporządzono i podpisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach.

KRAKÓW 16.01.2023

Załącznik Nr 1 do Statutu Fundacji

Lista Fundatorów Fundacji
 1. Ewa Bujak
 2. Andrzej Chwalba
 3. Marta Fejkiel-Hydzik
 4. Helena Jamrozek
 5. Bożena Kotkowska
 6. Mieczysław Kozłowski
 7. Alicja Kujawska
 8. Stanisław Maj
 9. Antonii Markowski
 10. Małgorzata Pachota
 11. Barbara Pasternak
 12. Anna Ślusarek
 13. Helena Zawisza